Київський район м. Полтави заснований у 1952 році, має територію 5437,8 гектарів, що складає 52,8 % від загальної площі міста Полтави. Станом на січень 2016 року в районі проживає близько 90 тис. осіб.
   
 
Сьогодні:
неділя, 4 червня
   
 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

Київської районної в м. Полтаві ради восьмого скликання   (затверджений рішенням другої позачергової сесії Київської районної в

м. Полтаві ради восьмого скликання від 24 лютого 2021 року зі змінами внесеними рішенням шостої позачергової сесії восьмого скликання від 03 листопада 2021 року,  рішенням дев'ятої позачергової сесії восьмого скликання від 10 лютого 2023 року)

 

Регламент Київської районної в м. Полтаві ради (надалі - Регламент) відповідно до чинного законодавства України визначає основні засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб Київської районної в м. Полтаві ради.

Дотримання цього Регламенту є обов'язковим для всіх депутатів районної ради, голови районної ради, органів районної ради.

Сесії районної ради ведуться виключно українською мовою.

 

Розділ 1

 

1. Загальні положення

 

1.1 Відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", інших актів законодавства України, Київська районна в м. Полтаві рада (надалі - районна рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє громаду Київського району міста Полтави та здійснює від імені та в її інтересах функції місцевого самоврядування, визначені чинним законодавством України.

 

1.2 Порядок формування, повноваження та організація діяльності районної ради визначаються Конституцією України, Виборчим кодексом України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", „Про статус депутатів місцевих рад", іншими законодавчими та нормативними актами, Статутом територіальної громади міста Полтави та цим Регламентом.

 

1.3 Діяльність районної ради визначається її компетенцією відповідно до статті 41 Закону України "Про місцеве самоврядування Україні" з метою оперативного врегулювання питань, передбачених у визначеному Полтавською міською радою обсязі делегованих повноважень районній раді та її виконавчим органам.

 

1.4 Регламент затверджується районною радою не пізніше як на другій сесії ради нового скликання.

 

1.5 Районна рада як орган місцевого самоврядування здійснює свою діяльність на принципах:

- народовладдя;

- законності;

- гласності;

- колегіальності;

- поєднання місцевих і державних інтересів;

- виборності;

- правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах   повноважень, визначених чинним законодавством України;

- підзвітності та відповідальності районної ради, її органів та посадових осіб перед  громадою Київського району міста Полтави;

- державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;

- судового захисту прав місцевого самоврядування;

- дотримання Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

 

1.6 Строк повноважень районної ради – відповідно до чинного законодавства.

 

Розділ ІІ

2. Порядок роботи районної ради

2.1 Районна рада проводить роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

2.2  Перша сесія скликається районною територіальною виборчою комісією не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради, відповідно чинного законодавства. Першу сесію районної ради веде голова районної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів. З моменту  визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п'яти осіб – представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог чинного законодавства та регламенту ради.

2.3 Наступні сесії ради скликаються головою Київської районної в м. Полтаві ради (надалі головою районної ради), а у випадках, передбачених частиною 6 статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", - заступником голови районної ради.

2.4 Сесія районної ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з земельних питань – не рідше, ніж один раз на місяць.

2.5 У випадках, передбачених частинами 7, 9 статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сесія районної ради може бути скликана за пропозиціями  не менше як однієї третини депутатів від загального складу ради, виконавчого комітету районної ради або постійною комісією ради.

2.6 Організаційне, документальне, інформаційне забезпечення діяльності районної ради та її органів ведеться відділом організаційно-кадрового забезпечення та документообігу виконавчого комітету.

2.7  Рішення про скликання сесії районної ради доводиться до відома депутатів та населення не пізніше як за 10 робочих днів до сесії, а у виняткових випадках, у тому числі в разі скликання позачергової сесії, - не пізніше як за день до сесії, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд районної ради.

2.8 Пропозиції щодо питань на розгляд районної ради можуть вноситися головою районної ради, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом районної ради, загальними зборами громадян. Для внесення питання до проєкту порядку денного заступник голови ради, керівник управління, відділу виконавчого комітету не пізніше ніж за 15 робочих днів до сесії подає голові районної ради письмове обґрунтування необхідності розгляду питання районною радою, завізований проєкт рішення, довідкові та інші матеріали з питання, що пропонується розглянути районною радою. Підставою для внесення питання до проєкту порядку денного є резолюція голови районної ради.

2.9 Проєкт порядку денного сесії попередньо розглядається на президії.

2.10 Проєкти рішень ради до її пленарного засідання розглядаються в постійних комісіях ради за участю заступників голови районної ради, начальників управлінь, відділів виконавчого комітету районної ради, а у виняткових випадках, за погодженням з головою постійної комісії - керівників відповідних управлінь і відділів. Відділи та управління виконавчого комітету подають постійним комісіям завізовані проєкти рішень, інформаційні та довідкові матеріали з обґрунтуванням необхідності розгляду питання районною радою не пізніше, як за два дні, а у виняткових випадках - не пізніше, як за дві години до початку засідання постійної депутатської комісії.

   Проєкти рішень до чергового засідання постійної депутатської комісії надсилаються електронною поштою на особисту поштову скриньку голови та членів комісії не пізніше, як за 2 дні до проведення засідання, а у виняткових випадках - не пізніше, як за дві години до початку  засідання комісії. У разі невиконання цих вимог питання комісією не розглядається. Організація роботи постійної депутатської комісії покладається на голову комісії.

 

2.11 Проєкти рішень, доопрацьовані з урахуванням зауважень та пропозицій депутатських комісій, інші матеріали з питань, рекомендованих для розгляду на сесії в міжсесійний період, подаються у друкованому та електронному вигляді до відділу організаційно-кадрового забезпечення та документообігу виконавчого комітету, як правило, не пізніше, ніж за 2 робочі дні до призначеної дати проведення чергової сесії.

    Проєкт рішення та додані до нього документи повинні бути скріплені підписами особи, яка є відповідальною за підготовку проєкту рішення, а також підписом посадової особи відділу організаційно-кадрового забезпечення та документообігу, яка прийняла документи.

    Проєкти рішень, які подані невчасно та до яких не додані необхідні документи, розгляду на сесії не підлягають.

 

2.12  Проєкти рішень, довідкові та інші матеріали з питань порядку денного сесії готуються відповідними галузевими управліннями та відділами виконавчого комітету.

Особою, відповідальною за підготовку проєкту рішення ради, є керівник відповідного галузевого управління чи відділу виконавчого комітету, який готує проєкт рішення.

    Матеріали та документи, що підлягають оприлюдненню, подаються управліннями та відділами у відділ організаційно-кадрового забезпечення та документообігу в електронному та друкованому вигляді з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію» не пізніше, як за 2 дні до визначених законодавством термінів.

 

2.13 Проєкти рішень, довідкові та інші матеріали з питань порядку денного сесії доводяться до відома депутатів на засіданнях постійних комісій або іншим шляхом не пізніше, як за два дні до сесії, а у разі скликання позачергової сесії - в день її проведення.

Проєкти рішень до чергової сесії надсилаються електронною поштою на особисту поштову скриньку депутата не пізніше, як за 2 дні до сесії, а у разі скликання позачергової сесії - в день її проведення (а за особистою заявою депутата – на зручний для нього ресурс).

   На ім'я голови районної ради депутатом одноразово подається письмова заява, яка обов'язково повинна містити адресу електронної пошти для листування, а також зобов'язання депутата щодо нерозголошення інформації, що стала йому відома у зв'язку з виконанням ним депутатських повноважень, крім випадків, встановлених законом. Координацію роботи щодо підготовки матеріалів з питань порядку денного сесії та своєчасного доведення їх до відома депутатів здійснює голова, заступник голови районної ради спільно з апаратом виконавчого комітету ради, керівниками відповідних управлінь та відділів і керуючим справами виконавчого комітету районної ради.

2.14 Сесії районної ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону. У разі необхідності, рада може прийняти рішення про проведення пленарних засідань у закритому режимі. Засідання ради можуть проводитися у дистанційному чи змішаному (частина депутатів може бути присутні в залі, а частина - підключитися дистанційно) режимі.

2.15 Районна рада в межах своїх повноважень, визначених чинним законодавством України, приймає рішення. Рішення районної ради приймаються відкритим поіменним, або таємним голосуванням більшістю голосів від загального складу районної ради, якщо інше не передбачене чинним законодавством України. Результати поіменного голосування розміщуються на офіційному веб-сайті ради в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку. Результати поіменного голосування є невід'ємною частиною протоколу сесії ради. При встановленні результатів голосування до загального складу районної ради включається голова районної ради, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради і враховується його голос. Рішення, яке не приймається сесією районної ради, повертається на повторне доопрацювання до відповідних служб виконкому, профільної депутатської комісії та, при необхідності, виноситься на повторний розгляд сесії.

2.16 Всі проєкти рішень сесії районної ради, підготовлені службами виконкому та профільними депутатськими комісіями, візуються на відповідність чинному законодавству відділом юридично-правової допомоги та забезпечення життєдіяльності району виконкому.

2.17 На пленарних засіданнях районної ради можуть бути присутні запрошені особи, склад яких визначається головою районної ради під час розгляду питання про скликання сесії районної ради. У разі необхідності, список запрошених на сесію осіб може бути доповнений районною радою. Запрошені особи мають дотримуватися порядку і підкорятися розпорядженням головуючого. Для запрошених осіб у залі засідань районної ради місця відводяться окремо.

2.18 Реєстрація депутатів і запрошених осіб, які прибули на сесію, починається за одну годину до початку пленарного засідання. Підсумки реєстрації головуючий на сесії доводить до відома районної ради.

2.19 Сесія районної ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу районної ради.

2.20 Пленарні засідання сесії починаються у визначений час в період підготовки сесії з перервами на 10 хвилин через кожні дві години роботи. Перерва на обід - одна година. У вихідні дні пленарні засідання районної ради, як правило, не проводяться. В окремих випадках районна рада може встановити інший розпорядок роботи.

2.21 В залі, де проходить пленарне засідання ради, встановлюються Державний прапор України та прапор міста Полтави.

 

2.22 Для організації роботи сесії районна рада обирає з числа депутатів секретаріат, який із залученням спеціалістів відділу організаційно-кадрового забезпечення та документообігу виконкому веде протокол сесії ради, запис бажаючих виступити, реєструє депутатські запити, звернення, запитання, заяви та інші матеріали та документи сесії, організовує роботу зі зверненнями, що надійшли на адресу сесії районної ради.

2.23 Районна рада затверджує порядок денний та регламент роботи сесії. Пропозиції та зауваження щодо порядку денного і порядку роботи сесії депутати подають письмово до секретаріату сесії або викладають у виступах. Пропозиції оголошуються на засіданні в порядку їх надходження. Питання про внесення змін і доповнень до порядку денного та регламенту роботи, що надійшли в ході пленарного засідання, вирішуються шляхом відкритого голосування більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні. Голосування проводиться по кожній пропозиції окремо. Перед голосуванням головуючий на сесії може давати роз'яснення щодо пропозицій до порядку денного і регламенту, що ставляться на голосування.

2.24 Час для доповідей надається в межах однієї години, для співдоповідей - до 20 хвилин, для інформації - 10 хвилин, для виступів у обговоренні - до 7 хвилин, для відповідей на запитання - до 5 хвилин, для довідок, заяв - 3 хвилини. За згодою більшості депутатів головуючий на сесії може продовжити час для виступу. В порядку денному та регламенті роботи сесії може бути відведено 30 хвилин на розгляд питання "Різне" для коротких (до 3 хвилин) виступів депутатів із заявами, зверненнями, інформаціями. Обговорення виступів депутатів під час розгляду питання "Різне" не проводиться. Депутат, який бажає виступити в обговоренні питання, що розглядається районною радою, подає до секретаріату письмову заяву з проханням надати слово для виступу.

Секретаріат сесії формує список бажаючих виступити. Депутат має право відмовитися від виступу або передати право на виступ іншому депутату в межах регламенту, затвердженого радою, про що письмово повідомляє секретаріату сесії. Представники громадскості пропозиції щодо виступів подають до секретаріату письмово.

2.25 Сесії ради відкриває і веде голова районної ради, а в разі його відсутності - заступник голови районної ради.

Головуючий на пленарному засіданні:

- оголошує питання, які вносяться на розгляд районної ради, надає слово для виступу, стежить за дотриманням порядку денного, регламенту роботи сесії;

- оголошує депутатські запити, заяви, звернення й довідки, що надійшли письмово;

- проводить відкрите голосування та оголошує його результати;

- стежить за дотриманням порядку під час пленарного засідання.

2.26 Депутат, запрошена особа виступають на засіданні тільки після надання їм слова головуючим. Депутат може виступити з одного і того ж питання, що обговорюється, не більше одного разу. Головуючий на сесії ради може надати слово для довідки, відповіді на запитання, пояснення поза чергою. Запитання доповідачам з основних питань порядку денного подаються письмово через секретаріат, з інших питань - письмово або усно. Голова районної ради (головуючий на сесії) має право у будь-який час взяти слово для позачергового виступу. Промовці не повинні вживати грубі некоректні вислови, закликати до незаконних дій. У разі порушення цієї вимоги головуючий робить промовцю попередження, а в разі повторного порушення - позбавляє його слова.

2.27 Рішення про припинення обговорення питання порядку денного та про надання слова депутатам, які наполягають на виступі, приймається шляхом відкритого голосування більшістю голосів депутатів, присутніх на пленарному засіданні. До протоколу сесії включаються тексти виступів депутатів, які не виступили в обговоренні в зв'язку із його припиненням.

2.28 Підрахунок голосів депутатів під час голосування з питань, що розглядаються на сесії районної ради, веде головуючий, а в разі необхідності сесія обирає з числа депутатів лічильну комісію для підрахунку і встановлення результатів голосування. Лічильна комісія відкритим голосуванням обирає зі свого складу голову та секретаря лічильної комісії. Депутати, які обрані до складу лічильної комісії і чиї кандидатури висунуті до складу органів чи на посади, що затверджуються або обираються районною радою, на час голосування виходять зі складу лічильної комісії. У такому випадку рада приймає рішення про поповнення складу лічильної комісії. Засідання лічильної комісії є правомочним, якщо у ньому бере участь більшість членів комісії. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні.

2.29 Кандидатури осіб, які пропонуються до обрання, затвердження, призначення або погодження з районною радою, попередньо обговорюються в постійних депутатських комісіях районної ради. Постійні комісії подають раді свої висновки щодо кандидатів. За дорученням голови районної ради постійні комісії попередньо розглядають кандидатури на посади керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів районної ради. Висновки постійних комісій щодо зазначених кандидатур узагальнюються постійною мандатною комісією з питань регламенту, депутатської діяльності та етики і подаються нею голові районної ради.

2.30 Під час голосування кожен депутат має один голос і може голосувати  за пропозицію (кандидатуру), проти або утриматися. Депутат здійснює своє право на голосування особисто. Депутат, який був відсутній під час голосування, не може подати свій голос після його закінчення. Перед початком відкритого голосування головуючий на сесії називає кількість пропозицій, що ставляться на голосування, уточнює їх зміст, нагадує, якою більшістю голосів приймається рішення. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів і доповідає про результати головуючому на сесії, який оголошує результати голосування.

2.31 Рішення районної ради приймаються відкрито, а на вимогу більшості депутатів, присутніх на пленарному засіданні, може бути проведене поіменне голосування, результати якого заносяться до протоколу сесії. Поіменне голосування проводиться шляхом подання іменного бюлетеня. Не проводиться поіменне голосування при прийнятті рішень про обрання органів ради, призначення (затвердження) посадових осіб ради та її органів.

2.32 У випадках, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законодавчими актами, проводиться таємне голосування. Для цього опечатується скринька і виготовляються бюлетені за формою, встановленою лічильною комісією, та у визначеній нею кількості.

2.33 До бюлетеня для таємного голосування за рішенням районної ради може бути внесена будь-яка кількість пропозицій (кандидатур), за якими  проводиться голосування.

2.34 Внесення пропозицій (висування кандидатур) на посаду голови районної ради здійснюється відповідно до чинного законодавства депутатами, депутатськими групами та фракціями (в разі їх утворення), а також шляхом самовисування з урахуванням вимог цього Регламенту, якщо інше не передбачене законодавством.

2.35 Кандидат для обрання на посаду може виступати з програмою своєї діяльності. Якщо кандидат заявляє про самовідвід, його кандидатура знімається з обговорення і голосування. Кожний  депутат має право ставити кандидату запитання, висловлюючи свою думку під час обговорення кандидатур, давати обґрунтований відвід, агітувати за кандидата чи проти нього.

2.36 Кожному депутату після пред'явлення посвідчення видається один бюлетень для таємного голосування з кожного питання, що ставиться на голосування, про що робиться відмітка у списку депутатів. Голосування за інших депутатів не допускається. Депутат заповнює бюлетень у кабіні (кімнаті) для таємного голосування, ставлячи позначку "+" або іншу у квадраті навпроти прізвища кандидата (формулювання пропозиції, проєкту рішення), за якого (яке) голосує. Якщо депутат не підтримує жодного кандидата (жодну пропозицію, проєкт рішення), він ставить позначку "+" або іншу у квадраті навпроти слів "Не підтримую жодного кандидата".

Недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми, зіпсовані, в яких зроблено позначки навпроти двох і більше кандидатур (формулювань пропозицій, проєкту рішення) або у квадраті навпроти прізвища кандидата (формулювання пропозиції, проєкту рішення) і в квадраті напроти слів "Не підтримую жодного кандидата (пропозиції, проєкту рішення)".

2.37 Прізвища кандидатів на посади, (формулювання пропозицій, проєктів рішень), дописані в бюлетені, при підрахунку голосів до уваги не беруться. Підрахунки результатів голосування лічильна комісія проводить в залі засідань районної ради.

2.38 Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який затверджується радою.

2.39 Заступник голови районної ради обирається радою з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування. Кандидатуру для обрання на посаду заступника голови представляє голова районної ради.

2.40 Рішення, прийняті районною радою, дооформлюються постійними комісіями, відповідними управліннями, відділом організаційно-кадрового забезпечення та документообігу з урахуванням змін і доповнень, внесених на сесії районної ради, і подаються на підпис голові районної ради (головуючому на сесії) не пізніше як на третій робочий день після сесії.

2.41 Рішення ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено головою районної ради і внесено на повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень. Районна рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо районна рада відхилила зауваження голови районної ради і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу районної ради, воно набирає чинності.

2.42 Рішення районної ради нормативно-правового характеру підлягають обов'язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", набирають чинності з дня офіційного оприлюднення, якщо районною радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

2.43 Протокол сесії районної ради є відкритим, оформляється в 10-денний термін з дня проведення сесії та оприлюднюється і надається на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Протокол сесії підписує голова районної ради (головуючий на сесії). Протоколи сесій знаходяться в відділі організаційно-кадрового забезпечення та документообігу виконавчого комітету ради до передачі їх в архів на постійне зберігання.

Розділ ІІІ

 

3. Постійні депутатські комісії Київської районної в м. Полтаві ради

 

3.1  Постійні комісії районної ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень районної ради, її виконавчого комітету. Постійні комісії є підзвітними раді і відповідальними перед нею. У разі необхідності засідання комісії можуть проводитися у дистанційному чи змішаному (частина депутатів може бути присутні в залі, а частина - підключитися дистанційно) режимі.

 

3.2  Пропозиції щодо утворення постійних комісій ради вносить голова районної ради.

 

3.3  Постійні депутатські комісії обираються радою на строк її повноваження у складі голови і членів комісії. Подання щодо кандидатур на посади голів комісій вносить районній раді голова районної ради. Заступник голови і секретар комісії обираються на засіданні постійної депутатської комісії.

До складу постійних депутатських комісій не можуть бути обрані голова ради та його заступник.

Протягом строку своїх повноважень рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше створені комісії, вносити зміни до складу комісій.

 

3.4. Повноваження постійних депутатських комісій.

 

3.4.1 Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проєкти програм соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету району, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан господарського і соціально - культурного розвитку, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проєкти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

 

3.4.2 Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань. Висновки постійних комісій щодо зазначених кандидатур узагальнюються постійною комісією мандатною, з питань регламенту, депутатської діяльності та етики і подаються нею голові районної ради.

 

3.4.3   Постійні комісії за дорученням ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету органів, а також з питань, віднесених до відання ради - підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету, здійснюють контроль за виконанням рішень виконавчого комітету.

 

3.4.4  Постійні комісії розглядають пропозиції, заяви, скарги громадян, що надійшли в комісію сприяють організації та перевіряють стан виконання пропозиції виборців.

 

3.4.5  Постійні комісії з питань, які належать до їх відання, в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників інших органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, незалежно від форм власності, матеріали і документи, необхідні для здійснення комісіями своїх повноважень.

3.4.6 Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами і організаціями, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

 

 

Розділ ІV

 

4. Тимчасові контрольні комісії районної ради

 

4.1  Тимчасові контрольні комісії районної ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених питань, що належать до відання місцевого самоврядування. Тимчасові контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

 

4.2  Рішення про створення тимчасової контрольної комісії, її назву, завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу районної ради.

 

4.3  Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило закритими. Депутати, що входять до складу тимчасової контрольної комісії районної ради, та залучені до участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

 

4.4  Повноваження тимчасової контрольної комісії районної ради припиняється з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень районної ради.

 

Розділ V

 

5. Депутатські групи, депутатські фракції

 

5.1 Для здійснення депутатських повноважень у виборчих округах депутати можуть на основі їхньої взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи, які складаються не менше як з п'яти депутатів. Депутатська група може бути створена в будь-який час протягом строку повноважень ради за рішенням зборів депутатів, які вирішили увійти до її складу. Депутати, які входять до складу депутатської групи, обирають керівника депутатської групи. Депутатська група реєструється радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи. У поданні повинні бути вказані:

- дата створення і назва депутатської групи;

- чисельний, персональний склад групи та партійна приналежність членів групи.

 

5.2  На час проведення зборів депутатської групи за розпорядженням (погодженням) голови районної ради виділяється приміщення.

 

5.3  Організація діяльності депутатських груп визначається радою. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

 

5.4  Діяльність депутатської групи не повинна суперечити чинному законодавству України та цьому Регламенту.

 

5.5  Діяльність групи припиняється в разі вибуття з неї окремих депутатів, якщо в її складі залишається менше п'яти депутатів, у разі прийняття депутатами, які входять до її складу, відповідного рішення, а також після закінчення строку повноважень районної ради цього скликання.

 

 

5.6 Депутати районної ради на партійній основі можуть об'єднуватися у депутатські фракції у кількості не менше 3 осіб. Депутат районної ради може входити до складу лише однієї фракції.

 

5.7 Депутатська фракція може бути створена в будь-який час протягом строку повноважень ради за рішенням зборів депутатів, які вирішили увійти до її складу. Депутати, які входять до складу фракції, обирають голову фракції. Депутатська фракція реєструється радою за поданням голови фракції.

У  поданні вказується:

- дата створення та назва фракції;

- чисельність, персональний склад та партійна приналежність членів фракції.

Подання підписується головою фракції. До подання додається протокол першого засідання фракції з підписами всіх її членів.

 

5.8 Головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів про реєстрацію депутатської фракції та її кількісний склад.

 

5.9      Депутатські групи, фракції мають право:

- на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

- попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

-  на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

- об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості чи опозиції в раді;

- здійснювати інші права, передбачені законами України.

 

Розділ VІ

 

6. Президія районної ради

 

6.1 Районна рада утворює президію районної ради. Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

 

6.2 До складу президії ради входять голова ради, заступник голови ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій, представники політичних партій, а також можуть входити голови постійних депутатських комісій.

 

6.3 Президія ради діє на основі Положення про неї, що затверджується радою.

 

Розділ VІI

 

7. Депутат ради

 

7.1  Повноваження депутата ради починаються з дня відкриття першої сесії ради з моменту офіційного оголошення результатів виборів виборчою комісією і закінчується в день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата ради, до складу якої його обрано. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом України „Про статус депутатів місцевих рад".

Після визнання повноважень кожному депутату видається депутатське посвідчення і нагрудний знак. Посвідчення підписується головою районної ради і засвідчується печаткою районної ради.

Рада невідкладно інформує відповідну територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата ради.

 

7.2  Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворених нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їхні доручення. На час сесій, засідань постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом, випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок районного бюджету.

 

7.3  Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засіданнях постійної та інших комісій районної ради, до складу яких його обрано. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань районної ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, районна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях районної ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій районної ради, до складу яких його обрано. Депутат ради, який не входить до складу відповідного органу ради, може брати участь в його роботі з правом дорадчого голосу.

 

7.4  Депутат має право звернутись із запитом до керівників ради, керівних органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих або зареєстрованих на території районної ради. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов'язані дати усну чи письмову відповідь на запит на сесії ради у строки і в порядку, встановлені районною радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатом на сесії районної ради або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються районною радою чи за її дорученням постійними комісіями районної ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені районною радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові ради. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів.

 

7.5  Повноваження, обов'язки, права, відповідальність депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про статус депутатів місцевих рад", іншими законами.

Депутати зобов'язані забезпечити захист персональних даних громадян від випадкових втрат або знищення, від незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу, а також не розголошувати і не використовувати в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх депутатських  повноважень, крім випадків, встановлених законом.

 

7.6. Депутат районної ради може мати до 5 помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах. Права, обов'язки та умови діяльності помічників-консультантів депутатів районної ради визначаються окремим положенням.

 

Розділ VIIІ.

 

8. Депутатський запит, депутатське запитання, пропозиції і зауваження, висловлені депутатами районної ради на сесіях

 

8.1  Депутатський запит - це заявлена попередньо або на пленарному засіданні районної ради і підтримана радою вимога депутата ради до посадових осіб ради і її органів, міського голови, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території ради, дати офіційне роз'яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належать до відання районної ради.

 

8.2  Запит може бути винесено депутатом або групою депутатів у письмовій або усній формі, він підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради, за ним, у разі необхідності, може проводитися обговорення на пленарному засіданні ради. Рада може зобов'язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення за запитом депутата районної ради.

 

8.3 Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього відповідній раді і депутату районної ради. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути  розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити про це раді та депутату районної ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь  на запит депутата у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.

 

8.4  Депутат районної ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше ¼ присутніх на засіданні депутатів ради.

Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення радою відповіді на запит. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутніми на цьому засіданні ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

 

8.5 Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії районної ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денної сесії, не обговорюється і рішення за ним не приймається.

 

8.6  Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами ради на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються районною радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів місцевої ради, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також відповідну раду.

 

8.7  Рада та її виконавчі органи забезпечують виконання пропозицій та зауважень депутатів районної ради, схвалених радою, інформують депутатів ради про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними на сесіях ради.

 

Розділ ІX

 

9. Виконавчий комітет ради

 

9.1  Виконавчим органом районної ради є виконавчий комітет ради, який утворюється на строк її повноважень. Кількісний склад виконавчого комітету визначається районною радою. Персональний склад виконавчого комітету затверджується районною радою за пропозицією голови ради. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним районній раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Порядок роботи виконкому визначається регламентом роботи виконавчого комітету, який затверджується на його засіданні.

 

9.2  Виконавчий комітет районної ради утворюється у складі голови районної ради, його заступника, а також за пропозицією голови ради можуть входити керуючий справами виконавчого комітету, заступники голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальники управлінь та інші особи, які не є депутатами районної ради. Очолює виконавчий комітет голова районної ради (за посадою).

 

9.3  На осіб, які входять до складу виконавчого комітету і працюють в ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою, встановлені законом.

 

9.4  Засідання виконавчого комітету скликаються головою районної ради, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - заступником голови ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

 

9.5  Члени виконавчого комітету районної ради беруть участь у підготовці та розгляді питань на його засіданнях, можуть вносити пропозиції до виконавчого комітету про розгляд питань, що входять до компетенції виконавчого комітету.

 

9.6  Після закінчення повноважень районної ради, голова районної у місті ради, її виконавчий комітет здійснюють свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету. Виконавчий комітет районної ради наділяється повноваженнями, викладеними в статті 52 "Повноваження виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної в місті ради" Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Організація роботи виконавчого комітету районної у місті ради регламентує стаття 53 цього ж закону.

 

Розділ X

 

10. Відділи, управління та інші виконавчі органи районної ради

 

10.1 Районна рада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати посади заступників голови з питань діяльності виконавчого органу, відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів ради.

Розподіл обов'язків між головою, заступником голови районної ради, заступниками голови районної ради з питань діяльності виконавчого органу, керуючим справами виконкому затверджується рішенням виконавчого комітету.

Обов'язки інших працівників регламентуються посадовими інструкціями, розробленими у відповідності до положень про структурні підрозділи виконкому.  

 

10.2 Призначення на посаду керуючого справами виконавчого комітету та посади заступників голови районної ради з питань діяльності виконавчого органу відбувається шляхом затвердження районною радою.

 

10.3 Відділи, управління та інші виконавчі органи є підзвітними і підконтрольними районній раді, яка їх утворила, підпорядкованими її виконавчому комітету, голові районної ради.

 

10.4 Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади розпорядженням голови районної ради з дотриманням законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування.

 

10.5 Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради затверджуються районною радою.

 

Розділ XІ

 

11. Голова районної ради

 

11.1  Голова районної ради обирається відповідною радою з числа її депутатів на строк повноважень районної ради шляхом таємного голосування.

 

11.2  Голова  ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків, передбачених  частинами 4 та 5 цього розділу. Голова ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови.

 

11.3  Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю,  одержувати  від  цього прибуток. 
11.4  У своїй діяльності голова районної ради є підзвітним раді та може бути звільненим з посади радою шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше як третини депутатів від загального складу ради. Звільнення особи з посади голови ради не має наслідком припинення нею повноважень депутата цієї ради.
 
11.5  Повноваження голови ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі:
    1) звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови ради; 
     2) порушення ним вимог щодо обмеження  сумісності  його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених законом; 
     3) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачене Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»
 
11.6 Голова районної ради:
    1) скликає та веде засідання ради;
    2) забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;
    3) представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови районної ради, вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;
    4) вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;
    5) координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
    6) організує надання допомоги депутатам у здійсненні ними своїх повноважень;
    7) організує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;
    8) організує роботу президії (колегії) ради (у разі її створення);
    9) призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;
    10) здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;
    11) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;
    12) підписує рішення ради, протоколи сесій ради;
    13) забезпечує розгляд звернень громадян та доступ до публічної інформації, веде особистий прийом громадян;
    14) забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проєктів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;
    15) представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністраціями підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;
    16) за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних  інтересів, а також повноваження районних, обласних рад та їх органів;
    17) звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, у тому числі про виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений радою термін; 
     18) вирішує інші питання, доручені йому радою. 
 
11.7 Голова районної, обласної, районної у місті ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.  
 

11.8 Щорічна та додаткова відпустки (далі відпустка) голові районної ради надаються згідно з затвердженим графіком, складеним відповідно до діючих нормативних актів України. На період відпустки обов'язки голови районної ради покладаються розпорядженням на заступника голови районної ради.

 

Розділ XІI.

 

12. Заступник голови районної ради

 

12.1 Заступник голови районної обирається відповідною радою в межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень у порядку, встановленому частинами другою та третьою цього розділу. 
12.2 Повноваження заступника голови районної ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата ради за рішенням ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення його повноважень може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради. 
 
12.3 Повноваження заступника голови районної ради можуть також бути достроково припинені без припинення повноважень депутата відповідної ради в разі: 
     1) звернення з особистою заявою до ради про складання ним повноважень заступника голови ради; 
     2) порушення ним вимог щодо обмежень сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених законом. 
     Зазначені повноваження заступника голови ради припиняються з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт. 

3) Набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачене Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

 
12.4 У випадках, передбачених частинами 12.2 та 12.3 цього розділу, відповідна особа звільняється з посади заступника голови ради з дня припинення її повноважень. 
 
12.5 Заступник голови районної ради здійснює повноваження голови районної ради за відсутності голови ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов'язків з інших причин.
 
12.6  Заступник голови районної ради працює на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» для голови ради.

 

Розділ XIIІ

 

13. Органи самоорганізації населення

13.1 До системи органів самоорганізації населення відносяться будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, селищні комітети.
 

13.2 Дозвіл на створення органу самоорганізації населення надається районною радою.

 

13.3 Питання про створення органу  самоорганізації населення, внесене на розгляд районної ради, розглядається на найближчому засіданні ради за  участю членів ініціативної групи зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

 

13.4 У рішенні ради про  надання дозволу на  створення органу самоорганізації населення мають бути обов'язково визначені його назва, основні напрями  діяльності, повноваження та  умови їх здійснення, територія, в межах якої має діяти орган самоорганізації населення.

 

13.5 Районна рада може відмовити у наданні дозволу на створення органу  самоорганізації населення, якщо ініціювання створення органу самоорганізації населення було  здійснено з порушенням вимог, встановлених законодавством.

 

13.6 Органи самоорганізації населення будують свою роботу відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про органи самоорганізації населення", Статуту територіальної громади міста Полтави, положень інших законодавчих актів України.

 

XІV. Проведення пленарних засідань Київської районної в м. Полтаві ради та засідань постійних комісій Київської районної в м. Полтаві ради в режимі відеоконференції на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), надзвичайних ситуацій, воєнного стану тощо

 

14.1. Згідно з цим розділом, тимчасово, протягом періоду встановлення карантину, режиму надзвичайної ситуації, введення надзвичайного стану, воєнного стану допускається проведення пленарних засідань Ради та засідань постійних комісій Ради в режимі відеоконференції.

 

14.2. У разі проведення пленарного засідання Ради, постійної комісії Ради в режимі відеоконференції, таке засідання проводиться в порядку, передбаченому цим розділом.

 

14.3. Пленарне засідання Ради(COVID-19), постійної комісії Ради в режимі відеоконференції може проводитися виключно з метою розгляду проєктів рішень, які мають особливу важливість і пов'язані з запобіганням виникненню і поширенню, локалізацією і ліквідацією спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), економічного добробуту та прав людини.

 

14.4. Рішення про проведення пленарного засідання Ради в режимі відеоконференції може прийматися головою Київської районної в м. Полтаві ради при прийнятті рішення щодо скликання сесії Ради.

У разі прийнятті рішення щодо проведення сесії Ради в режимі відеоконференції постійні комісії повідомляються про необхідність розгляду проєктів рішень, що виносяться на розгляд Ради. Пленарне засідання здійснюється без проведення Президії районної ради.

До порядку денного такого засідання Ради можуть включатися лише питання, визначені в пункті 3 цього розділу.

Відділ організаційно-кадрового забезпечення та документообігу виконавчого комітету забезпечує інформування депутатів про дату, час, порядок денний такого пленарного засідання шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Київської районної в м. Полтаві ради з одночасним направленням цієї інформації на електронну адресу кожного депутата Ради невідкладно.

Проєкти рішень, розгляд яких заплановано на пленарному засіданні, та супровідні документи до них надсилаються депутатам Ради в електронному вигляді на електронну адресу кожного депутата Ради з додержанням визначених термінів.

 

14.5. Рада проводить засідання в режимі відеоконференції у залі засідань за адресою: м. Полтава, вул. М. Бірюзова, 1/2.

 

14.6. Під час проведення пленарного засідання Ради в режимі відеоконференції у залі, в якому відбувається таке засідання, можуть перебувати лише:

1) голова Київської районної в м. Полтаві ради;

2) заступник голови районної ради;

3) особи, визначені доповідачами проєктів рішень;

4) члени лічильної комісії, її голова, секретар, що можуть узгоджуватися керівниками депутатських фракцій та представниками політичних сил без проведення голосування;

5) депутати Київської районної в м. Полтаві ради восьмого скликання, в яких відсутня технічна можливість брати участь у засіданні Ради в режимі відеоконференції;

6) працівники відділу організаційно-кадрового забезпечення та документообігу, інші посадові особи виконавчого комітету районної ради, що виконують функції з обслуговування пленарного засідання ради згідно з розпорядженням.

Інші депутати Ради беруть участь у пленарному засіданні в режимі відеоконференції.

Головує на пленарному засіданні Ради, яке проводиться в режимі відеоконференції, голова Київської районної в м. Полтаві ради.

 

14.7. Перед відкриттям пленарного засідання Ради в режимі відеоконференції проводиться реєстрація депутатів Ради, які в режимі відеоконференції приєдналися до участі у пленарному засіданні або присутні у залі засідань.

При проведенні реєстрації голова або представник лічильної комісії по черзі називає прізвища депутатів Ради; навпроти прізвища осіб, які присутні на пленарному засіданні, або в режимі відеоконференції приєдналися до участі у пленарному засіданні, голова лічильної комісії робить відмітку «присутній», а навпроти прізвищ осіб, що відсутні на пленарному засіданні, – «відсутній». Цей список підписують голова та секретар лічильної комісії із зазначенням загальної кількості депутатів, що пройшли реєстрацію, він передається головою лічильної комісії головуючому.

Головуючий повідомляє про результати реєстрації депутатів Ради. Головуючий відкриває пленарне засідання Ради в режимі відеоконференції у разі, якщо для участі в ньому зареєструвалися більшість депутатів Ради від її складу за умови, що в залі присутні представники лічильної комісії.

 

14.8. Після відкриття пленарного засідання Ради в режимі відеоконференції затверджується порядок денний пленарного засідання Ради.

Після затвердження порядку денного пленарного засідання ради головуючий повідомляє про початок розгляду проєкту рішення та оголошує його повну назву.

 

14.9. Розгляд проєкту рішення на пленарному засіданні Ради в режимі відеоконференції включає:

1) доповідь особи, визначеної доповідачем проєкту рішення;

2) виступи у відповідності до Регламенту.

Після завершення розгляду проєкту рішення проводиться голосування депутатів Ради щодо його прийняття.

 

14.10. Голосування депутатів Ради на пленарному засіданні Ради в режимі відеоконференції (в тому числі тих депутатів Ради, які приєдналися до участі у ньому після його відкриття) відбувається відповідно до порядку проведення поіменного голосування таким чином:

1) голова або представник лічильної комісії називає прізвище, ім'я та по батькові депутата Ради в алфавітному порядку, при цьому зображення цього депутата відображається в онлайн-режимі з використанням спеціальних програмних засобів у залі, в якому відбувається таке засідання;

2) депутат Ради після появи його зображення в онлайн-режимі називає своє прізвище, ім'я, по батькові, назву проєкту рішення, що розглядається, після чого особисто здійснює голосування шляхом підняття руки із озвученням позиції «за», без підняття руки при озвученні позиції «проти», «утримався», «не голосую»;

3) після кожного голосування депутата Ради визначений лічильною комісією представник з її складу повідомляє про те, що волевиявлення депутата Ради зафіксовано, та робить відповідний запис в листі голосування.

Після закінчення голосування депутатами Ради в алфавітному порядку працівник відділу організаційно-кадрового забезпечення та документообігу надає інформацію про депутатів Ради, які не змогли проголосувати з технічних причин.

У такому разі такому депутату Ради повторно надається можливість проголосувати після завершення голосування всіма депутатами Ради.

Після завершення голосування всіма депутатами Ради, які беруть участь у пленарному засіданні Ради в режимі відеоконференції, голова Лічильної комісії або визначений Лічильною комісією представник з її складу доповідає про результати голосування за проєкт рішення, після чого головуючий оголошує рішення, прийняте Радою.

 

14.11. Після завершення розгляду питань порядку денного пленарного засідання Ради головуючий оголошує про закриття пленарного засідання Ради в режимі відеоконференції.

Запис відеоконференції оприлюднюється на сайті районної ради.

 

14.12. Засідання постійних комісій Ради щодо розгляду проєктів рішень, передбачених пунктом 3 цього розділу Регламенту, може проводитися в режимі відеоконференції.

Рішення про проведення засідання постійної комісії Ради в режимі відеоконференції приймається головою відповідної постійної комісії Ради (або особою, яка виконує його обов'язки).

Проєкт порядку денного засідання постійної комісії Ради та проєкти рішень, які виносяться на розгляд постійної комісії, надсилаються відділом організаційно-кадрового забезпечення та документообігу всім депутатам Ради – членам відповідної постійної комісії.

До актів, прийнятих постійною депутатською комісією Ради відповідно до цього пункту, включаються результати голосування депутатів ради – членів відповідної постійної комісії із зазначенням кількості голосів «за», «проти», «утримались», «не голосували».

Акти, прийняті постійною комісією Ради відповідно до цього пункту, підписує голова постійної комісії ради (або особа, яка виконує його обов'язки).

 

Розділ XV

 

15. Прикінцеві положення

 

15.1 Рішення районної ради, прийняті у межах її компетенції, обов'язкові для всіх підприємств, установ, політичних, релігійних та інших громадських організацій, які проводять свою діяльність на території району.

 

15.2 За внесеними пропозиціями голови ради, структура апарату виконавчого комітету районної ради встановлюється районною радою. Штатний розпис виконавчого комітету районної ради затверджується головою районної ради відповідно до чинного законодавства. Умови оплати праці голови районної ради, заступника голови районної ради та заступників голови районної ради з питань діяльності виконавчого органу встановлюються районною радою; інших посадових осіб місцевого самоврядування та інших працівників виконавчого комітету районної ради — встановлюються головою районної ради згідно з нормативами, передбаченими законодавством України, в межах річного фонду оплати праці. Організаційно-технічне забезпечення та господарсько-фінансове обслуговування районної ради здійснюється відповідними структурними підрозділами виконавчого комітету ради. Кошторис видатків на утримання виконавчого комітету районної ради затверджується головою районної ради відповідно до чинного законодавства. 

15.3  Депутати та посадові особи, що порушили вимоги Регламенту, несуть відповідальність перед районною радою.

15.4  Районна рада може в будь-який час внести зміни та доповнення до Регламенту.

15.5 У разі внесення змін до чинного законодавства України, рада має привести цей Регламент у відповідність до закону.